On Air Now Joe Harrington 7:00pm - 1:00am Playing I'm Stone In Love With You - Stylistics
Now Playing Stylistics I'm Stone In Love With You

Craic ages Caint Corona

PANCAKES: Mar ghell ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus tá níos mó am againn bia a ullmhú 

Oideas Pancóga / pancake recipe

Seo í an liosta comhábhar / list of ingredients 

 • Plúr geal - white flour

 • Dhá uibh - 2 eggs 

 • Bainne - milk 

 • Ola chócaireacht nó ola chnó coco / cooking oil or coconut oil 

Corraigh é go dtí go mbeidh na comhábhar ar fad measctha / mix all the ingredients together 

Déan na pancóga a fhriocadh i bhfriochtán atá smeartha le hola ar feadh cúpla noimead / fry the pancakes in oil for a few minutes 

Ná deán dearmad - Thiontaigh na pancóga - don’t forget - flip the pancakes 

Is feidir toradh, iógart, cnó, seacláid nó im piseanna talún ar chuir ar na pancóiga / you can put fruit, uts, yogurt, chocolate or peanut butter on your pancakes

Nó is feidir siúcra agus líomóide a chur orthu . or you can put sugar and lemon on them 

Is oideas easca í seo agus is feidir an meascán a chur in san cuisneori ar feadh cupla la / its an easy recipe and the mixture can be put in the fridge for a few days  

SODA BREAD : Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus is í bacáil rud iontach a dheanamh le chéile

ARAN SÓIDE / soda bread

Is í Aran Sóide an bia is mó a thaithníonn le daoine faoí lathair. Soda bread is the most popular food with people at the moment. 

Seo í an liosta comhábhar… here's the list of ingredients

 • Plúr geal - white flour

 • Plúr caiscín - wholemeal flour

 • Brachán - porridge oats 

 • Décharbónáit sóidiam - bicarbonate of soda 

 • Salann - salt 

 • Im - butter

 • Bláthach - buttermilk 

Corraigh é go dtí go mbeidh na comhábhar ar fad measctha / mix all the ingredients together 

Chuir an meascán aran in san tráidire bácála / put the bread mixture into a baking tray 

Chuir cros ar an aran / put a cross in the bread

Chuir in san oigheann ar feadh leath uair / place in the oven for  a half hour 

Tá sé go hálainn le im agus subh / it’s lovely with butter and jam 

 


 

FRENCH TOAST: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus tá níos mó am againn bia a ullmhú

Tá Tósta Francaise blasta agus tá na comhámhar agat sa mbaile / french toast is a tasty and you have the ingredients at home 

Seo í an liosta comhábhar / here is the list of ingredients 

 • Aran / bread - tá aran brioche an deas / brioche bread is very nice 

 • Ubh / egg

 • Píosa Salann agus piobar / piece of salt and pepper

Corraigh é go dtí go mbeidh na comhábhar ar fad measctha / mix all the ingredients together 

Déan na tósta franciase a fhriocadh i bhfriochtán atá smeartha le hola ar feadh cúpla noimead / fry the pancakes in oil for a few minutes 

Is feidir toradh, iógart, cnó, seacláid nó im piseanna talún ar chuir ar an tósta francaise / you can put fruit, nuts, yogurt, chocolate or peanut butter on your french toast

Nó is feidir bia saillte a chur ar an tósta francaise, liamhás, cáis agus tráta - or you can put savoury food on the french toast, ham, cheese and tomatoes 

Má réitigh tú an oideas seo thaispean pictúir dúinn ar Instagram ag Classic Hits 

 


FRUIT SMOOTHIE: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus tá níos mó am againn bia a ullmhú 

Is rud sláintiúil agus blasta é Caoineog torthaí / fruit smoothies are healthy and tasty 

Má tá aon torthaí nó glasraí as dáta is feidir iad a usáid i gcomhair caoineog torthaí

If you’ve fruit or veg going out of date you can use them in a fruit smoothie

Tá cál agus spionáiste lán le na cothaithigh riachtanacha ar fad / kale and spinach ar full of necessary nutrients 

Tá caora an mhaith i gcomhair do chnámh agus do chroí / berries are very good for your bones and heart 

Tá oráiste lán le vitamín C atá lán le frithoscaídeoir / oranges are full of vitamin C which is full of antioxidants  

 

 

PIZZA: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus tá níos mó am againn bia a ullmhú 

Anoid tá oideas píotsa agam / now I have a pizza recipe 

Seo í an liosta comhábhar… here is the list of ingredients

Plúr - flour

Púdar bácála - Baking powder

Spúnóg salann - 1 spoon salt 

Spúnóg ola - 1 spoon oil

Agus aon rud is fearr leat ar an piotsa / and anything you like on the pizza

 

Corraigh é go dtí go mbeidh na comhábhar ar fad measctha / mix all the ingredients together 

Cur Aon chead is seachtú Miliméadar uisce leis an meascáin / Add 170ml of water 

Déan an taos a fhuineadh go dtí nach mbeidh sé greamaitheach a thuilleadh/

knead the dough until it loses its stickiness 

 

Dean ciorcal mór leis an taos / Roll the dough into a large circle 

Cur ar na rud is fearr leat ar an taos / Add your toppings to the dough 

Cur in san oighean ar feadh cúig déag nó fuche noiméad / Place in the oven for 15-20 minutes 

 

EXERCISE: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus níl aon sport ar siúil, níl chead againn dul ag treaináil agus tá na ionad aclaíochta dúnta 

Because of Covid19 we are at home, there’s no sport happening, we can’t go training and the gyms are closed

Is feidir leat Aclaíochta a dhéanamh sa mbaile - You can do exercise at home 

Tá gnáthamh leathúil aclaíochta le fáil ar Instagram and Youtube / there are daily exercises available on Instagram and Youtube 

Tá méid Traenálaí pearsanta ar na meáin shósialta / there’s loads of personal trainers on social media 

Tá ióga agus pilates an mhaith i gchomhair do chorp agus do sláinte mheabhradh 

Yoga and pilates is very good for your body and your mental health 

Tá tuille físean le fáil ar YouTube agus is féidir leat rang ióga a dhéanamh ar zoom le teagascóir ióga 

There’s plenty videos on youtube or you can do yoga classes on zoom with a yoga instructor 

 


MENTAL HEALTH: Mar gheall ar an Choróinvírus tá muid sa mbaile ar feadh cúpla mhí anois/ Because of coronavirus we are at home for a couple of months now 

 

Is feidir le fadhbanna meabhairshláinte daoine a aonrú

Mental health problems can isolate people 

 

Seo í cúpla rudaí is feidir leat a dheanamh i gcomhair do sláinte mheabhrach

Here’s some things you can do for your mental health 


 

 • Teigh ag siúil gach lá / go for a walk everyday 

 • Bain triail as machnamh / try meditation 

 • Labhairt le comhlaireoir / talk to a counsellor 

 • Tá siad le fáil ar líne / they are available online 

 • Labhair le do teaghlach agus do chairde / talk to family and friends 

 • Bain trial as zoom, facetime agus skype 

 • Faigi do eolais ó fhoinse iontaofa / get your information from reliable sources 

 • Dean Rud eigin a thathníonn leat / do something you like 

 • Bain sult as Youtube aus TikTok / enjoy youtube and tiktok 

 • Scríobh litir chuig duine eigin / write a letter to someone 


 

Seo hiad suíomh gréasáin le cúram sláinte mheabhrach;

Here’s websties with mental health care 

mentalhealthireland.ie

Pieta.ie

Spunout.ie

Jigsaw.ie

Aware.ie 
 

BBQ: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus má tá cúpla daoine so mbaile is deas é cocáireacht le chéíle go háirithe ag am samhradh

Because of Covid 19, we are at home and if there’s a few people at home its nice to cook together especially at summertime  

Má Tá an aimsir go breá is am iontach é i gcomhair barbaiciú / if the weather is nice it’s a great time time for a BBQ

 

Muna bhfuil barbaiciú agat sa mbaile is feidir barbaiciú indiúscartha a fháil in san ionad siopadóireacht /  if you don’t have a BBQ you can get a disposable one from a shopping centre

 

Ach má tá sé ag cur baisteach, bain úsáid as scáth fearthainne / and if its raining use an umbrella. 

 

Is feidir aon feoil nó glasraí a chócairáil ar an barbaiciú / you can pretty much cook any meat or vegetables on a BBQ

 

sicín, mairteoil, práta, cloicheáin, piobar, ispíní, 

 

Chicken, beef, potatoes, prawns, peppers, sausages, 

 

Má tá bbq agat sa mbaile tóg pictuir agus taispainn duinn ar Instagram ag Classic Hits 

 

Is feidir leat an béile seo agus smoineadh béile eile le fáil againn ar llíne ag www.classichits.ie 

HEALTH AND SAFETY: Seo iad treorilínte sláinte agus sábháilteacha don coróinvírus / health and safety guidelines for coronavirus 

 

Glan do lámha / wash your hands 

clUdaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough 

Caith uait an naipcín tar eis casact / throw away the tissue after coughing 

Scaradh sóisialta: d’fhán dhá méadar ó daoine / social distancing: stay 2metres from people 

Féinleithlisiú ar feah coicís má tá an choróinvírys agat  / self isolation for two weeks  if you have coronavirus 

D’fhán sa mbaile / stay at home 

Níl cead níos mó ná cúig ciliméadar ó do teach / you can’t go beyond 5km from your home 


 

Seo iad comharthaí an Choróinvíreas / these are Coronavirus symptoms 

Plúchta / chesty 

As anáil / out of breath 

Fuarallas / cold sweat

Teocht ró ard / high temperature 

Má tá aon comharthaí agat glaoigh an dochtúir / if you’ve any symptoms call the doctor 

 

Ghalarchosc an coróinvírus / prevention of the disease

Feinleithlisiú ar feadh coicís / self isolate for two weeks 

Cur Masc máinliachta ort féin / wear a face mask 

Cur lámhínní ort féin / wear gloves

Glan do lamhá

Clúdaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough 

Caith uait an naipcín tar éis casacht / throw away the tissue after coughing 


 

Tá tuille eolais le fáil faoin Corónvírus ar suíomh idírlín hse.ie agus gov.ie

Bí sabháilte agus fán sa mbaile / stay and home 


 

PHASE ONE: Tá Cúig chéim chun an tír a oscailt mar gheall ar an choróinvírus / there are five stages to reopening the country due to coronavirus 

 

Ón octhú lá deag do Mí Bealtaine, thosaigh an chead chéim / from the 18th of May, the first stage begins 

 

Is feidir bualadh le daoine ó teaghlach eile / you can meet with people from other households 

 

Is feidir le ionad cúram leanaí a oscailte le haghaigh lucht oibre curám sláinte / child care centres can open for healthcare workers

 

Is feidir le siopaí le oifig amuigh faoin aer a oscailt / retailers with outdoor office space can open 

Is feidir le roinnt taithneamhachtaí poiblí lasmuigh a oscailt freisin mar shampla cúrsa gailf, cúirteanna leadóige / certain outdoor public amenities can open for example gold courses and tennis courts 


 

Ach fós caithfidh tú 

Glan do lámha / wash your hands

Clúdaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough 

Caith uait an naipcín tar eis casact / throw away the tissue after coughing 

Scaradh sóisialta: d’fhán dhá méadar ó daoine / social distancing: stay 2metres from people 

Níl cead níos mó ná cúig ciliméadar ó do teach / you can’t go beyond 5km from your home 


 

Tá tuille eolais le fáil faoin Corónvírus ar suíomh idírlín hse.ie agus gov.ie

Bí sabháilte agus fán sa mbaile / Stay safe and stay and home 

Coming Up On-Air...

Sunshine Meets...